Ksiądz Jan Kanty Pytel

profesor doktor habilitowany, polski naukowiec i duchowny katolicki, teolog specjalizujący się w naukach biblijnych. Wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1981-1987 był dziekanem (przedtem prodziekanem) Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu (dziś WT UAM).

PUBLIKACJE

Wybrane Artykuły popularnonaukowe

Rok Świętego Pawła (29 czerwca 2008-29 czerwca 2009), w:
Przewodnik Katolicki

Paweł apostoł wysyła list do Rzymian, Nr 34, ss.30-31
Do ukochanych Koryntian, Nr 39, ss. 30-31
Prawdziwy Apostoł, prawdziwa Ewangelia (List do Galatów), Nr 42, ss. 28-29
Europa prosi o wiarę (Listy do Tesaloniczan), Nr 46, ss. 32-34
W Efezie pozostanę do Pięćdziesiątnicy, Nr 50, ss.32-34,
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (List do Filipian), Nr 1, ss. 28-30
Do Świętych i wiernych (List do Kolosan), Nr 5, ss. 30 - 32
Piszę to własnoręcznie (List do Filemona),Nr 11, ss. 36-37
Celem zakonu jest miłość (Listy do Tymoteusza), Nr 15, ss. 30-32
Zostawiłem cię na Krecie (List do Tytusa), Nr 20, ss. 28-29

Inne teksty w Przewodniku Katolickim - kliknij i czytaj

Miesięcznik Msza Święta
Spór o Jezusa, w: Nr 6, 2002, s.3
Chrystus wielki egzorcysta, Nr 9, 2002 s.3
Król królów i Pan panujących, Nr 12, s.3

Romana Brandstaettera znaki zapytania o człowieka, w: Katolickie Stowrzyszenie wychowawców w Tarnowie, Biuletyn nr 32 (czerwiec), ss. 4-6; "Bierz i czytaj".

Wychowawcze moce Pisma Świętego. Tamże, ss. 13-17

TEKSTY: