Ksiądz Jan Kanty Pytel

profesor doktor habilitowany, polski naukowiec i duchowny katolicki, teolog specjalizujący się w naukach biblijnych. Wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1981-1987 był dziekanem (przedtem prodziekanem) Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu (dziś WT UAM).

O Księdzu

Ks. Prof. Dr hab. Jan Kanty Pytel, profesor zwyczajny Biblista

Złoty Medal Hipolita "Labor omnia vincit"
Order Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis
Medal Komisji Edukacji Narodowej (1998)
Członek Zwyczajny Rady Naukowej Episkopatu Polski z wyboru Konferencji Plenarnej Episkopatu (1985 - 1995)
Archidiecezjalny duszpasterz inteligencji (1975-1990), Asystent kościelny Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu (1989-1996)
Dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu (1981-1987)
Kierownik Zakładu Nauk Biblijnych (1975-1998)
Współtwórca Brandstaetterologii w Polsce, prezes Stowarzyszenia imienia Romana Brandstaettera
Wykłady w Instytucie Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (od 1983-1988) (Biblia w Literaturze. Problematyka poznawcza i dydaktyczna. Konkretne problemy: Księga nieznana? - Biblia, Tajemnica Początków (Pieśń o stworzeniu człowieka i świata),Dramat człowieka (opowiadanie o grzechu pierworodnym dwóch braciach Kainie i Ablu)Opowiadania o wieży Babel, Wielka alegoreza (Pieśń nad pieśniami), "Oddech Człowieka" (Psalmy), Wielka retoryka (Mowy prorockie), Zagadka cierpienia (Hiob), Droga czy cel (Księgi Prawa), Historia czy pouczenie Jak pojąć przysłowia i zagadki Mędrców (Księga Przysłów), Historia Zbawienia (Ewangelie kanoniczne), Mówił do nich w przypowieściach (Forma nauczania Jezusa), Pierwotna katecheza apostolska, Symbolika w służbie teologii nadziei (Apokalipsa). W problematyce uwzględnione były gatunki literackie, odniesienie do wielkiej literatury światowej i polskiej, tematy biblijne w sztuce


Udział w sympozjach międzynarodowych

Mainz 1979, Freising 1982, Moedling bei Wien 1985, Madrid 1987, Rzym 1990
Wykłady w uczelniach zagranicznych Passau, Mainz, a/M 1976


Promotor 18 promowanych doktorów
Kierownik 237 prac magisterskich (nurt badawczy: etyczny, metaforyczny, literacki (polski, niemiecki, francuski)
Recenzje do tytułu naukowego profesora i stopni naukowych
do tytułu doktora h. c. - 1 (profesor - opat Benedyktynów w Tyńcu, o. Augustyn Jankowski)
do tytułu naukowego profesora: 10 (Tomasz Jelonek, Tomasz Maria Dąbek, Stanisław Pisarek, Tadeusz Brzegowy, Stanisław Włodarczyk, Antoni Tronina, Waldemar Rakocy, Bogdan Częsz, Bogdan Poniży, Tomasz Węcławski)
do stopnia naukowego doktora habilitowanego: 12 (Tomasz Jelonek, Tomasz Maria Dąbek, Stanisław Pisarek, Urszula Jezierska, Roman Pindel, Roman Bogacz, Antoni Paciorek, Henryk Witczyk, Stanisław Bielecki, Mieczysław Mikołajczak, Anna Rzymska, Zdzisław Żywica).

do stopnia naukowego doktora - 36
W uczelniach: Katolicki Uniwersytet Lubelski - Wydział Teologiczny, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski - Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Wydział Filologiczny. Uniwersytet Opolski - Wydział Teologiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Teologiczny, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wydział Teologiczny

Autobiografia Jan Kanty Pytel W VERBO DOMINI SERVIRE OPUSCULA JOANNI CANTO PYTEL SEPTUAGENARIO DEDICATA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Teologiczny. OPUSCULA DEDICATA 2, Poznań 2000, ss. 269-312.

Bibliografia w VERBO DOMINI SERVE. Opracował Piotr Ostański, s. 257-267. 202 pozycje

Redaktor i współautor książek: Ze stołu Słowa Bożego. Komentarze do trzyletniego cyklu czytań mszalnych. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1972, 2ss. 448
Pozbierajcie pozostałe okruszyny. Komentarze biblijne na dni powszednie do czytań mszalnych pod redakcją ks. Jana Pytla, Pallotinum - Warszawa - Poznań 1974, ss.600.
Księga Dziejów Apostolskich (inicjator serii biblijnej)): Nie wstydzę się Ewangelii). Ottonianum - Szczecin 1999, ss. 334. Świat Biblii Romana Brandstaettera, Ottonianum - Szczecin 1999, ss.257.
Książka oprawiona w jemeńską, białą kozią skórę ofiarowana została Papieżowi Janowi II w Watykanie. Znajduje się też w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Książkę przesłal Papieżowi prof. Hab. Stefan Jurga, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a wręczyła ją dr Ewa Krawiecka.
(Wiadomości z 30 maja 2000r.)
Nie zapomnimy. Świadkowie życia i czytelnicy o Romanie Brandstaetterze. Stowarzyszenie imienia Romana Brandstaettera - Pallottinum, Poznan 202, ss. 362.
Trebinty prozy poznańskiej. Roman Brandstaetter, Przemysław Bystrzcki, Eugeniusz Paukszta. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Teologiczny 2007, ss.205.
Kiedy przebije się źródło, napiją się wszyscy. W 25 rocznicę odejścia Kazimiery Iłłakowiczówny. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Teologiczny. Poznań 2008, ss. 257.
Roman Brandstaetter - Śpiewak Najświętszej Maryi Panny (hymny Maryjne). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Teologiczny, Poznań, 2009.

Autor książek i przekładów Ksiąg biblijnych.
Gościnność w Biblii. Studium źródłowo - porównawcze. Studia i materiały. Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 1990, ss. 109.
Objaśnienie sensu biblijnego (Hermeneutyka). Gaudentinum Gniezno 1996.
Słowo Boże nie jest związane. Uroczystości i święta. Dni okolicznościowe. Pallottinum - Poznań 1998, ss. 352.
Listy więzienne św. Pawła apostoła:
Do Efezjan
Do Filipian
Do Kolosan
Do Filemona

Przekład z języka greckiego, wstęp. Komentarz, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Po redakcją Mariana Wolniewicza (NT). Księgarnia św. Wojciecha - Poznań 1995 (Idem: Listy Świętego Pawła Apostoła. Księgarnia Świętego Wojciecha w Poznaniu 2009)

Apokalipsa Świętego Jana Apostoła. Przekład z języka greckiego i komentarz: ks. Jan Kanty Pytel. Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu 2009.

Wstępy (przedmowy) do książek naukowych i popularnonaukowych
Psałterz. Przełożył Roman Brandstaetter. Stowarzyszenie imienia Romana Brandstaettera - Pallottinum, Poznań 2003, ss.5-7.
Ewa Krawiecka, Apokalipsa według Michaiła Bułhakowa. Przestrzeń i symbolika Mistrza i Małgorzaty. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, ss.7-9.
Roman Brandstaetter. Księgi Nowego Przymierza. Przekłady biblijne z języka greckiego. Dzieła zebrane. Wydawnictwo M Kraków 2002, ss.5-12.
Biblia dla dzieci na podstawie Pisma Świętego napisał D. Christie - Murray, Przekład Joanna Walczak.
Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i Spółka. Poznań 1997 (wstęp bez paginacji).
Igor Kozak, Żyjemy po bożemu. 365 porad i modlitw na każdy dzień, Olimp Media, Poznań 2008, ss.5-6
Igor Kozak, Modlitwy przynoszące pocieszenie, Olimp Media, Poznań 2008, ss.5-6.
Igor Kozak, Rachunek Sumienia. Jak dobrze przygotować się do spowiedzi i nie tylko. Olimp Media, Poznań 2008, ss.5-6.
Piotr Krzyżewski, Jak się modlić własnymi słowami. Olimp Media, Poznań 2008, ss.3-4.

Artykuły naukowe.
Obraz biblijnego Jakuba rozpoznawany w teologii drugiej połowy XX wieku (charakterystyczne nurty), w: Katolicyzm polski na przełomie wieków. Teologiczny - Instytucjonalny i Wspólnotowy wymiar Kościoła pod redakcją Józefa Baraniaka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Teologiczny Poznań, 56. Studia i materiały, Poznan 2002, ss. 23-30.
Biblijno-teologiczne i literackie walory Psałterza w przekładzie Wojciecha Bąka, w: Z cienia niepamięci do światła: Wojciech Bąk, Kazimiera Iłłakowiczówna, Roman Brandstaetter (redakcja Ewa Krawiecka). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Materiałyz Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Sympozjum Naukowego w setną rocznicę urodzin Romana Brandstaettera zorganizowanego w Poznaniu w dniach 5-7 stycznia 2006 roku przez Stowarzyszenie im. Brandstaettera. Patronat honorowy: Metropolita Poznański Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, Rektor UAM Prof. Dr hab. Stanisław Lorenc, ss.61-68 (dyskusja po referacie, ss.68-71)

Rozwój- nowe imię człowieka, w: Opuscula Michaeli Peter piae memoriale dedicata) 6, ss.239-246 (przedtem wykład wygłoszony dnia 30 września 2004 r. w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rozpoczęcie roku akademickiego dla "Campusu humanistycznego".
Przesłanie moralne Psalmu o trzcinie Romana Brandstaettera, w: Na skrzyżowaniu kultur, tradycji, religii. Roman Brandstaetter (1906-1987). Redakcja: Paweł Plichta. Biblos - Tarnów 2008, ss.94-103.
Dialog w Nowym Testamencie, w; Filozofia dialogu. Między akceptacją i odrzuceniem: rola dialogu w życiu ludzi. Pod redakcją Józefa Baniaka. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Teologiczny. Tom 1. 2004, ss. 173-183.
Jan Kanty Pytel (Michał Czajkowski, Ewa Krawiecka, Janusz Nawrot): dyskusja panelowa: złorzeczenie w psalmach - wyraz gniewu czy bezradności, w: Biblia i ekumenizm. Tom 2, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Teologiczny, 2005, ss. 71-84.
Pogłosy apokaliptyki w wierszach Zbigniewa Herberta. (Wiersze wybrane), w: Pan Cogito i Perła w poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta. Warszawa 2009. Seria mistyka, ss. 107-115. Jan Kanty Pytel, Wartość przyjaźni. Antyteza - Kaligula. Tamże, ss. 209-225.
Artykuły popularnonaukowe
Rok Świętego Pawła (29 czerwca 2008-29 czerwca 2009), w: Przewodnik Katolicki
Paweł apostoł wysyła list do Rzymian, Nr 34, ss.30-31
Do ukochanych Koryntian, Nr 39, ss. 30-31
Prawdziwy Apostoł, prawdziwa Ewangelia (List do Galatów), Nr 42, ss. 28-29
Europa prosi o wiarę (Listy do Tesaloniczan), Nr 46, ss. 32-34
W Efezie pozostanę do Pięćdziesiątnicy, Nr 50, ss.32-34,
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (List do Filipian), Nr 1, ss. 28-30
Do Świętych i wiernych (List do Kolosan), Nr 5, ss. 30 - 32
Piszę to własnoręcznie (List do Filemona),Nr 11, ss. 36-37
Celem zakonu jest miłość (Listy do Tymoteusza), Nr 15, ss. 30-32
Zostawiłem cię na Krecie (List do Tytusa), Nr 20, ss. 28-29

Miesięcznik Msza Święta
Spór o Jezusa, w: Nr 6, 2002, s.3
Chrystus wielki egzorcysta, Nr 9, 2002 s.3
Król królów i Pan panujących, Nr 12, s.3

Romana Brandstaettera znaki zapytania o człowieka, w: Katolickie Stowrzyszenie wychowawców w Tarnowie, Biuletyn nr 32 (czerwiec), ss. 4-6; "Bierz i czytaj".
Wychowawcze moce Pisma Świętego. Tamże, ss. 13-17

Pomysłodawca i główny organizator konferencji naukowych z zakresu Brandstaetterologii:
Ogólnopolskie interdyscyplinarne sympozjum naukowe: Świat Biblii Romana Brandstaettera, 1999
Ogólnopolska Konferencja naukowa, nie zapomnimy. Świadkowie życia i czytelnicy o Romanie Brandstaetterze, Poznań, 2004
Z cienia niepamięci do światła: Wojciech Bąk, Kazimiera Iłłakowiczówna, Roman Brandstaetter, Poznań 2006
Terebinty prozy poznańskiej. Roman Brandstaetter, Przemysław Bystrzycki, Eugeniusz Paukszta, Poznań, 2007
Kiedy przebije się źródło napiją się wszyscy. W 25 rocznicę odejścia Kazimiery Iłłakowiczówny, Poznań, 2008
Roman Brandstaetter - Śpiewak Najświętszej Mary Panny (Hymny Maryjne), Poznań 2009

Udział w sympozjach pastoralnych
Rościnno, powiat Wągrowiec 1984; Elektronika - duszpasterstwo,
Angers (Francja) 1984, 1986, 1988
Udział w sympozjach krajowych
Sympozjum Biblistów Polskich. Radom 1996: Wykorzystanie Pisma Świętgo w Lectio Divina
Sympozjum: Religijny Poznań w okresie II Kongresu Eucharystycznego, czerwiec 1987: Programowy wykład: Eucharystia w życiu Kościoła
Sympozjum: Akademia Muzyczna w Łodzi, 2008, Wykład: Szofary w kompozycyjnej inspiracji muzyka
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Warszawa 2008, Dyskusja panelowa na temat Pan Cogito i Perła (duchowość wartości)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wydział Teologiczny, wykład: Pogłosy apokaliptyki w wierszach Zbigniewa Herberta (wiersze wybrane)
Uniwersytet Jagielloński - Wydział Kultury, Kraków 2006, Wykład: Moralne przesłanie Psalmu o trzcinie Romana Brandstaettera.

Wykłady naukowe, w:
Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu (-35)
Biblioteka Raczyńskich - 2
Towarzystwo Przyjaźni Polsko Izraelskiej - 1
Instytut Myśli Chrześcijańskiej - 1
Liczne wywiady telewizyjne, radiowe, prasowe. Wywiady wybrane:
TVP - dwie audycje 20 minutowe
Wielki Piątek w liturgii
Opłatek w polskiej tradycji religijnej
Zrozumieć przesłanie Apokalipsy. Z księdzem profesorem Janem Kantym Pytlem, rozmawia Michał Gryczyński: Przewodnik Katolicki, Nr 29, 2008, ss. 28-29
O Budzyniu, Biblii Poznańskiej, seminarium i Romanie Brandstaetterze: Rozmowa z ks. Prof. dr hab. Janem Pytlem biblistą (rozmawiał Andrzej Sikorski), w Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny IKS. Grudzień 2005, ss. 56-57

Mowy żałobne i pisane wspomnienia Zbigniew Zakrzewski (rektor Akademii Ekonomicznej, profesor zwyczajny, dr h. c.) Katolickie oblicze Zmarłego, druk: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Pożegnanie Profesora, 1992, ss. 30-32
Roman Brandstaetter (poeta, pisarz, publicysta): "Po imieniu cię wezwałem, moim ty jesteś" (5.X.1987) Kościół Akademicki Ojców Dominikanów. Druk: W drodze, 3-4, 1988, ss.20-nn.
Idem: Poznańskie Studia Teologiczne, t.7, 1992, ss. 21-nn
Janusz Ziółkowski (profesor, rektor UAM, senator, minister stanu, szef kancelarii Prezydenta RP): Obywatel miasta z wyboru i adopcji, w; Kronika Miasta Poznania. Pomniki, 2001, 2, ss.352-360
Pożegnanie Przemysława Bystrzyckiego (Kościół Karmelitów Bosych w Poznaniu - (12 października 2004), w: Terebinty prozy poznańskiej, Roman Brandstaetter, Przemysław Paukszta Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Teologiczny, Poznań 2007, ss. 151-153
Dopis:
Kilka pozycji ze względu na ciągły obraz pisarski zostało powtórzonych z Bibliografii, w Verbo Domini service (opracował ks. Piotr Ostański)

INNE: "Kilka refleksji wokół we'attâh timšol-bô z Rdz 4,7", artykuł w: "Scrutamini Scripturas" (J 5,39) Księga Jubileuszowa dla ks. Biskupa Andrzeja W. Suskiego w 75 rocznicę urodzin. Chrostowski Waldemar, Kotecki Dariusz (red.), Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Warszawa 2016, ss. 407-410.