Ksiądz Jan Kanty Pytel

profesor doktor habilitowany, polski naukowiec i duchowny katolicki, teolog specjalizujący się w naukach biblijnych. Wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1981-1987 był dziekanem (przedtem prodziekanem) Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu (dziś WT UAM).

Uwaga!

W tym miejscu, jeszcze w 2019 roku, znajdował się link do strony Stowarzyszenia. Obecnie wyszukiwarka nie znajduje strony.

Więcej o Stowarzyszeniu Romana Brandstaettera - kliknij


Żniwobranie z trudnego  zasiewu - ks.prof.Jan Kanty Pytel


Wspomnienie i upamiętnianie w XXV rocznicę śmierci pisarza, dramatopisarza, poety i translatora Ksiąg biblijnych Romana Brandstaettera, narzuca mi pomysł, aby z uzasadnionych motywów trącić struny harfy na której grali inni twórcy z literackiego dziedzictwa. Przychodzi mi na myśl Władysław Reymont, który został nosicielem Literackiej Nagrody Nobla (1924). Po jego śmierci (1925) myślący ludzie zamieścili na jego grobowcu przy katakumbach na cmentarzu powązkowskim znamienny napis:

"Bogiem zbrojny
Ojczyźnie duchem zaprzysiężny
Piśmiennictwa polskiego chwała
Ziemię plemienną niebem mieć nauczył"


Roman Brandstaetter nie otrzymał Literackiej Nagrody Nobla, a napis na grobowcu wybrał sam dla żony i dla siebie: "Przeszliśmy ze śmierci do życia" (1 J 3,14). Z tego napisu tchnie wielka wiara w życie. Wiara w tego, o którym pisze autor natchniony: "Jestem, posyła mnie do was" (Wj 3,14). Jest to ostatni życiowy wykrzyknik pisarza, wykrzyknik wiary i nadziei. Wykrzyknik człowieka, który miał jasną świadomość swego profetycznego posłannictwa. To posłannictwo wiązało się z trudnym zasiewem długiego życia.

czytaj całość ...
Celem Stowarzyszenia jest:
 • promowanie i ochrona twórczości Romana Brandstaettera,
 • promocja twórców i popularyzacja twórczości o charakterze judeo-chrześcijańskim,
 • nawiązywanie i podtrzymywanie dialogu międzyreligijnego, międzywyznaniowego i międzykulturowego,
 • wieloaspektowe inicjowanie działań kulturalnych na płaszczyznach: literackiej, muzycznej, plastycznej, scenicznej, filmowej,
 • inicjowanie przedsięwzięć i popieranie postaw służących nauce i oświacie, kulturze i sztuce, kulturze języka polskiego, rozwojowi cywilizacyjnemu społeczeństwa polskiego,
 • opieka nad grobami i miejscami pamięci ludzi kultury i sztuki,
 • podtrzymywanie i umacnianie kontaktów między członkami Stowarzyszenia.

Dla osiągania wymienionych celów Stowarzyszenie:
 • podejmuje działania promocyjne i popularyzatorskie,
 • inicjuje i organizuje wykłady, sesje naukowe, seminaria, odczyty, dyskusje, wystawy, konferencje, koncerty,
 • inspiruje, wspiera i prowadzi badania naukowe,
 • prowadzi działalność informacyjną, podejmuje inicjatywy wydawnicze,
 • podejmuje kroki na rzecz wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży w różnych formach, w oparciu o tradycję judeo-chrześcijańską i w imię dialogu międzyreligijnego, międzywyznaniowego i między-kulturowego,
 • upowszechnia wiedzę o języku polskim, kulturę języka, dbałość o jego poprawność i piękno, przeciwdziała jego wulgaryzacji,
 • podejmuje współpracę z osobami, organizacjami, instytucjami, urzędami dla realizacji celów statutowych,
 • wspiera różnorodne inicjatywy, które są zgodne z celami Stowarzyszenia.