Ksiądz Jan Kanty Pytel

profesor doktor habilitowany, polski naukowiec i duchowny katolicki, teolog specjalizujący się w naukach biblijnych. Wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1981-1987 był dziekanem (przedtem prodziekanem) Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu (dziś WT UAM).

ks. Jan Kanty Pytel

Teologiczny sens terminu TIMSZEL

(poniżej zamieszczono streszczenie artykułu Kilka refleksji wokół we'attâh timšol-bô z Rdz 4,7", artykuł w: "Scrutamini Scripturas" (J 5,39) Księga Jubileuszowa dla ks. Biskupa Andrzeja W. Suskiego w 75 rocznicę urodzin. Chrostowski Waldemar, Kotecki Dariusz (red.), Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Warszawa 2016, ss. 407-410.)Treść artykułu koncentruje się głównie wokół sławnego słowa "timszel" w książce noblisty Johna Steinbecka Na wschód od Edenu. Bohaterowie jego powieści uczą SIĘ HEBRAJSKIEGO, ABY POPRAWNIE ODCZYTAĆ TEOLOGICZNY SENS "TIMSZEL".
Ten hebrajski termin wiąże się ŚCIŚLE Z PRZESTROGĄ, JAKĄ Bóg daje Kainowi. Bóg mówi, że grzech niczym dzikie zwierzę leży u wrót serca Kaina, a on może je pokonać. Dyskutanci dochodzą do wniosku, że są trzy możliwe warianty owego "timszel":
- ty je pokonasz,
- masz * ( powinieneś ) pokonać ,
- możesz pokonać.
Pokonasz - oznacza obietnicę zwycięstwa, co jest wykluczone. Masz - nosi w sobie posmak nakazu, obowiązku, możesz zakłada wolną wolę, szanuje godność człowieka, i sugeruje nagrodę za zwycięstwo.
Znawcy języka hebrajskiego potwierdzają trzeci wariant - możesz! Niestety polskie przekłady przyjmują przekład "masz" pokonać .Ciekawe, że Wulgata Hieronima, wielkiego znawcy języka hebrajskiego i całej Biblii opowiada się za trzecim wariantem - ty "możesz".
Przedłożona lekcja prowadzi do wniosku, jak wielkie myślenie i myślenie poprawne zawarte jest w powieści Johna Steinbecka, i że literatura może służyć owocnie myśli zbawczej Boga adresowanej do człowieka.